Darowizny

Wszystkie darowizny przekazane Stowarzyszeniu wykorzystujemy do realizacji naszych celów statutowych. Możesz jednak do nas napisać, żeby podzielić się z nami preferencjami dotyczącymi sposobu wydania przekazywanej kwoty.

W przypadku Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, darowizny można dokonać przelewem bankowym lub Pay Palem. Osoby dysponujące polskim rachunkiem bankowym zachęcamy do przelewów bankowych, ponieważ wpłaty PayPal wiążą się z prowizją (są mniej korzystne dla Stowarzyszenia).

  • Kto może dokonać darowizny?

Darczyńcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne (firmy, spółki itd.).

  • Czy mogę odliczyć taką darowiznę od podatku?

Pod pewnymi warunkami tak.

Taka ulga z tytułu przekazania darowizny jest możliwa, jeśli zostaje ona przekazana na cele, dla których została ona powołana (zapisane w statucie). W związku z tym dokonując przelewu na rachunek bankowy należy zatytułować go „darowizna na cele statutowe” lub „darowizna na cele pożytku publicznego”. Można dodać cel szczegółowy na podstawie naszego statutu, np. „na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”.

  • Darowizny od osób fizycznych?

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

  1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

  • Jak dokonać takiego odliczenia?

Darczyńca, odlicza przekazaną darowiznę na swoim rocznym zeznaniu podatkowym za rok w którym przekazał darowiznę, wpisując ją w stosownym załączniku. Osoby fizyczne, które swoje zeznania składają na deklaracjach  PIT-36, PIT-37, PIT-28, mają możliwość odliczenia  darowizny na załączniku PIT-O.

Podatnicy rozliczający pozostałe przychody, na innych deklaracjach, z ulg skorzystać nie mogą, więc załącznika nie zastosują.

Możliwość odliczenia i złożenia załącznika PIT-O  istnieje również w przypadku składania drogą  elektroniczną!

Kwotę darowizny wpisujemy wówczas w części B formularza, w  rubryce nr. 11.

Następnie w części D uzupełniamy informacje o obdarowanym podając pełną nazwę Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie

WAŻNE!

Jeśli darczyńca chce przekazaną darowiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, musi mieć dowód jej przekazania. Jeśli są to środki pieniężne – darowizna musi być wpłacona na konto organizacji, a darczyńca powinien zachować dowód wpłaty (np. przelewu bankowego). Takie potwierdzenie dołączamy do treści zeznania jako załącznik do PIT-O (dołączenie takiego potwierdzenia jest również możliwe w przypadku składania zeznania drogą elektroniczną).  

Stowarzyszenie nie jest specjalistą w zakresie doradztwa podatkowego, powyższa informacja ma charakter poglądowy. Oficjalna informacja rządowa znajduje się tutaj.