Statut

STATUT STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM im. STEFANA BATOREGO W WARSZAWIE

Tekst jednolity Statutu po zmianach przyjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 30 września 2022 roku

Mając na względzie wyjątkową tradycję Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie („Szkoła”), w celu zachowania pamięci o profesorach i wychowankach Szkoły, a także wspieranie bieżącej działalności Szkoły i propagowanie postawy obywatelskiej oraz działalności pro publico bono przyjmuje się niniejszym Statut Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego („Statut”) o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: „STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM im. STEFANA BATOREGO W WARSZAWIE”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla integracji absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie.

§ 2

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie mieści się w gmachu Szkoły, przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3.Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

1.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.Stowarzyszenie działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

1.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszRozdzystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

a.podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

b.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

c.działanie na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

d.zachowanie pamięci o wkładzie profesorów i wychowanków Szkoły w walkę o wyzwolenie narodowe i postęp społeczny;

e.promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 6

Stowarzyszenie działa poprzez:

a.współdziałanie z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie oraz udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole; współpracę z dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim Szkoły;

b.informowanie o działalności Stowarzyszenia i Szkoły poprzez środki masowego przekazu, własne komunikaty oraz monografie i wydawnictwa dotyczące działalności Szkoły i Stowarzyszenia;

c.wspieranie różnych form więzi i pomocy absolwentom i wychowankom, współdziałanie kulturalne, rozrywkowe i towarzyskie organizowane w oparciu o własne środki finansowe;

d.gromadzenie materiałów historycznych i pamiątek związanych z działalnością Szkoły, jej profesorów i wychowanków oraz Stowarzyszenia;

e.fundowanie stypendiów dla zdolnych uczniów Szkoły;

f.prowadzenie ewidencji i statystyki dotyczącej wychowanków Szkoły, z uwzględnieniem ich specjalności zawodowej oraz ważnych społecznie osiągnięć; utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia, profesorami i wychowankami Szkoły;

g.organizowanie zjazdów wychowanków Szkoły.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE

§ 7

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.

2.Stowarzyszenie posiada członków:

a.Zwyczajnych;

b.Wspierających;

c.Honorowych.

§ 8

1.Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być absolwenci, wychowankowie Szkoły oraz aktualni i byli profesorowie. Członkami Zwyczajnymi mogą być także aktualni uczniowie Szkoły, którzy ukończyli 16 lat.

2.Status wychowanka przysługuje osobom, które uczęszczały do szkoły przez co najmniej jeden pełny rok szkolny.

3.Status Członka Zwyczajnego uzyskuje się po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Deklaracja może być złożona w formie pisemnej lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 9

1.Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2.Status Członka Wspierającego uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji lub wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

1.Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub Szkoły.

2.Status Członka Honorowego uzyskuje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 11

1.Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

a.biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b.korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c.udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d.zgłaszania postulatów i wniosków co do działalności Stowarzyszenia;

e.noszenia odznaki Stowarzyszenia.

2.Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:

a.brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b.przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

c.regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12

1.Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach organów Stowarzyszenia; w pozostałym zakresie korzystają z praw Członków Zwyczajnych.

2.Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.Członkowie Honorowi nie uiszczają składek członkowskich.

§ 13

Utrata statusu członka następuje wskutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji;

b. podjęcia przez Zarząd uchwały o pozbawieniu członkostwa:

I. z powodu łamania zasad Statutu i nieprzestrzegania uchwał organów Stowarzyszenia;

II. z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia;

III. z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia;

IV. z powodu niepłacenia składek przez okres trzech lat;

V. z powodu zachowania uwłaczającego godności członka Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. ubezwłasnowolnienia, śmierci albo utraty osobowości prawnej przez członka.

§ 14

1.Do podjęcia uchwały o pozbawieniu członkostwa przez Zarząd wymagana jest większość 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu Zarządu, w każdym przypadku nie mniej niż 3 głosy.

2.Zarząd doręcza uchwałę o pozbawieniu członkostwa członkowi, którego uchwała ta dotyczy, niezwłocznie po jej podjęciu z podaniem wszystkich przyczyn pozbawienia członkostwa.

3.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa osobie, której dotyczy uchwała przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Walne Zgromadzenie Członków rozstrzyga o odwołaniu na swoim najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 15

Organami Stowarzyszenia są:

a.Walne Zgromadzenie Członków;

b.Zarząd;

c.Komisja Rewizyjna

§ 16

1.Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa trzy lata. Wybór członków organów odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku wyboru członka organu w trakcie kadencji jego mandat wygasa wraz z upływem kadencji organu.

2.Kadencja organów może być skrócona albo wydłużona maksymalnie o rok. O skróceniu lub wydłużeniu kadencji decyduje Walne Zgromadzenie z inicjatywy własnej, na wniosek organu, którego dotyczy skrócenie lub wydłużenie kadencji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 17

1.Wszystkie organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w drodze uchwał.

2.O ile Statut nie stanowi inaczej uchwały organów podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

3.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w obecności co najmniej 15 osób.

4.Uchwały Zarządu zapadają w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Zarządu.

5.Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej.

6. Członkowie organów Stowarzyszenia mogą brać udział w posiedzeniach tych organów oraz uczestniczyć w głosowaniach osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Sposób udziału w posiedzeniu organu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej określa się każdorazowo przy zwoływaniu posiedzenia danego organu i przekazuje do wiadomości członkom tego organu.

§ 18

1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem i władzą Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie Zwyczajni z głosem stanowiącym oraz Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

3.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku, najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków indywidualnie co najmniej 15 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia drogą listowną lub elektroniczną. Zarząd wywiesza w tym terminie stosowne ogłoszenie o terminie, miejscu i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w gmachu Stowarzyszenia.

5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 30 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia członków indywidualnie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia drogą listowną lub elektroniczną. Zarząd wywiesza w tym terminie stosowne ogłoszenie o terminie, miejscu i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w gmachu Stowarzyszenia.

6.Walne Zgromadzenie Członków jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 15 Członków Zwyczajnych.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a.określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b.uchwalanie zmian Statutu;

c.wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia, skracanie i wydłużanie kadencji organów Stowarzyszenia;

d.udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e.rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f.uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

g.uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszelkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

h.podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

i.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

j.rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy;

k.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach przewidzianych przez Statut;

l.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

m.uchwalanie oraz wprowadzanie zmian do regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków, Komisji Rewizyjnej i Zarządu;

n.podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 20

1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.Zarząd składa się z 5 do 11 osób, w tym Prezesa wybranego osobno przez Walne Zgromadzenie. Członków Zarządu wybiera się spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Warunkiem wyboru kandydata na Członka Zarządu jest uzyskanie przez niego minimum 5 głosów podczas głosowania.

3.Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Zebranie Zarządu może zwołać Sekretarz Zarządu na wniosek dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku, gdy od ostatniego zebrania Zarządu minął kwartał, zebranie zostaje zwołane w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

a.kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie czynności cywilnoprawnych w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz w sposób określony w § 23 Statutu;

b.realizacja celów Stowarzyszenia;

c.sporządzanie planów pracy i budżetu;

d.sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia;

e.podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

f.powoływanie komisji problemowych i powoływanie ich przewodniczących;

g.zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w trybie i przypadkach przewidzianych w Statucie;

h.zarządzanie funduszami Stowarzyszenia;

i.przyjmowanie i skreślanie członków;

j.prowadzenie rejestru członków;

k.opracowanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia;

l.nadzór nad przestrzeganiem Statutu, uchwał i regulaminów przez członków Stowarzyszenia;

m.ustalanie wzorów pieczęci, odznaki członkowskiej i dyplomów członków honorowych oraz okolicznościowych;

n.wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o zmianę wysokości składek członkowskich i innych opłat;

o.nadawanie złotej odznaki Stowarzyszenia.

§ 22

1.W celu sprawnego działania Zarząd powołuje spośród siebie Prezydium Zarządu w składzie:

a.Prezes Zarządu;

b.Sekretarz;

c.Skarbnik.

2.Prezydium działa między zebraniami Zarządu. Uchwały Prezydium muszą zostać zatwierdzone na najbliższym zebraniu Zarządu. Zebranie Prezydium Zarządu zwołuje Prezes w zależności od potrzeb.

§ 23

1.Do reprezentacji Stowarzyszenia we wszystkich sprawach uprawniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie. Jednakże zaciąganie zobowiązań majątkowych w każdym przypadku wymaga kontrasygnaty Skarbnika, a w przypadku sprzedaży lub obciążenia nieruchomości albo nabycia składników
majątkowych o wartości powyżej 50.000 złotych dodatkowo zgody Walnego Zgromadzenia. W przypadku wakatu lub czasowej niemożności wykonywania swojej funkcji przez Skarbnika (np. ze względu na stan zdrowia), decyzje majątkowe do wysokości 1000 PLN mogą być podejmowane przez dwóch członków zarządu działających łącznie; zaś w przypadku większych kwot decyzje podejmuje Zarząd w formie uchwały większością
głosów. Czasowa niemożność wykonywania funkcji jest deklarowana przez samego Skarbnika w formie pisemnej lub stwierdzana przez Zarząd w formie uchwały podejmowanej większością trzech czwartych głosów. Uchwała Zarządu traci moc w momencie przekazania przez Skarbnika pisemnej deklaracji woli kontynuowania wykonywania powierzonej funkcji.

2.Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczanie pism Stowarzyszeniu może być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 24

1.Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

2.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a.kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

b.przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli statutowej działalności Zarządu, co najmniej raz do roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo–gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;

c.składanie wniosków i opinii pokontrolnych na Walnym Zgromadzeniu Członków;

d.przedstawianie sprawozdania ze swej działalności w danym roku kalendarzowym, wniosków w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań Zarządu, projektów budżetu i wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Członków;

e.występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

f.występowanie z wnioskiem o skrócenie lub przedłużenie kadencji organu Stowarzyszenia.

§ 25

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych spośród Członków Zwyczajnych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni od wybrania przez Walne Zgromadzenie, wyłania ze swego grona:

a.przewodniczącego

b.zastępcę przewodniczącego

c.sekretarza,

o czym zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 7 dni.

3.Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które:

a.są członkami Zarządu Stowarzyszenia lub pozostają z członkami Zarządu Stowarzyszenia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

b.były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 26

1.Komisja Rewizyjna może delegować do wykonania określonych zadań kontrolnych swoich członków i powoływać rzeczoznawców.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uzyskać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 27

W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu w stosunku do liczby członków ustalonej przez Walne Zgromadzenie, odpowiednio w uchwale powołującej Zarząd albo w uchwale powołującej Komisję Rewizyjną na daną kadencję, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 28

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a.ze składek i opłat członkowskich;

b.darowizn, spadków i zapisów;

c.dochodów z własnej działalności;

d.dotacji i ofiarności publicznej.

2.Wszelkie środki pieniężne winny być przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

1.Stowarzyszenie nie może:

a.udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b.przekazywać i wykorzystywać majątku trwałego stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c.kupować towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie.

2.Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową. Nadwyżka nie może być podzielona między członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Zmiany Statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

§ 31

1. Doręczenia wszelkich uchwał i zawiadomień organów Stowarzyszenia dotyczących spraw indywidualnych członków dokonuje się za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy członek nie zgłosił adresu poczty elektronicznej do Sekretarza Stowarzyszenia, uchwały i zawiadomienia o których mowa w niniejszym punkcie pozostawia się do odbioru w Sekretariacie Szkoły, informując uprzednio o tym fakcie członka w inny możliwy sposób. 

2. Członek w każdym momencie może zastrzec, że doręczenia uchwał i zawiadomień o których mowa w pkt. 1 w jego przypadku dokonuje się za pośrednictwem listu poleconego.

3.  Uchwały i zawiadomienia organów Stowarzyszenia niedotyczące spraw indywidualnych członków przekazuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo, zawiadomienia i uchwały organów Stowarzyszenia są niezwłoczne publikowane na stronie internetowej i umieszczane do wglądu w Sekretariacie Szkoły.

§ 32

1.Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością 3/4 obecnych na nim członków.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenia Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie ma m.in. ustawa Prawo o Stowarzyszeniach oraz Kodeks Cywilny.