Walne Zgromadzenie 2022

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 30 września (piątek) 2022 roku na godzinę 20:00 (w pierwszym terminie), w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (platforma zoom) oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na 8 października godzinę 9:00 w formie mieszanej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (platforma zoom) oraz bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia.

Dodatkowe informacje o sposobie logowania się na platformę Zoom zostaną wysłane (tylko do członków) najpóźniej trzy dni przed zebraniem.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków
 2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków
 4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2021
 8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021
 11. Wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie wydłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej o rok oraz ewentualne wybory
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Statut Stowarzyszenia Wychowanków wraz z objaśnieniem funkcji Zgromadzenia Walnego znajduję się na stronie internetowej. W razie pytań – Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco odpowiada na korespondencję kierowaną pod adres kontakt@stowarzyszenie.edu.pl. 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków


Opublikowano

w

przez

Tagi: