Walne Zgromadzenie 2021

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 25 września (sobota) 2021 roku na godzinę 11:00 (w pierwszym terminie)  oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na godzinę 11:15. Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali 24 w budynku Szkoły przy, ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie, jeżeli do tego czasu Szkoła pozostanie otwarta.

Pracujemy nad tym, by ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Zgromadzenie miało ponownie formę mieszaną – by można było w nim uczestniczyć także za pomocą platformy Zoom.  

Dodatkowe informacje o środkach bezpieczeństwa (na miejscu) oraz sposobie logowania się na platformę Zoom zostaną wysłane (tylko do członków) najpóźniej trzy dni przed zebraniem. Osoby, które wezmą udział w Zgromadzeniu osobiście, prosimy o przybycie o 10:45  (sala będzie otwarta od godziny 10:30). 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków
 2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków
 4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2020
 8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Statut Stowarzyszenia Wychowanków wraz z objaśnieniem funkcji Zgromadzenia Walnego znajduję się na stronie internetowej. W razie pytań – Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco odpowiada na korespondencję kierowaną pod adres kontakt@stowarzyszenie.edu.pl. 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków


Opublikowano

w

przez

Tagi: