Zgromadzenie Walne 2023 WYBORY

Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 24 czerwca (sobota) 2023 roku na godzinę 10:00 (w pierwszym terminie) oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na godzinę 10:15. Walne Zgromadzenie odbędzie się w budynku Szkoły przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie oraz poprzez platformę Zoom. Salę, w której się spotkamy, oraz link przekażemy  najpóźniej 3 dni przed zebraniem (wyłącznie do członków). Zaproszenie na Walne Zgromadzenie zostało już wysłane (dnia 9 czerwca 2023 roku). Jeżeli jesteś członkiem, podałeś(aś) nam swój adres, a nie otrzymałeś(aś) maila, to napisz do nas (kontakt@stowarzyszenie.batory.edu.pl). Jest to Walne Zgromadzenie, na którym dokonujemy wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków
2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków
4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2022
8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
9.  Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi
11. Przedstawienie i potwierdzenie w głosowaniu uchwały o likwidacji zapasów w 2023 roku
12. Dyskusja nad sytuacją Stowarzyszenia
13. Wybór Zarządu
14. Wybór Komisji Rewizyjnej

15. Wolne wnioski i dyskusja
16. Ogłoszenie wyników wyborów
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia


Opublikowano

w

przez

Tagi: